Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

fantazjowa
0702 a3c1 500
największe.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viagrosz grosz
fantazjowa
7219 37b5 500
Reposted fromlittlefool littlefool viagrosz grosz
fantazjowa
8224 fa3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagrosz grosz
fantazjowa
1712 1a9d
Reposted fromlittlefool littlefool viagrosz grosz
fantazjowa
7196 c4ba
Reposted fromcoffeeeheaven coffeeeheaven viagrosz grosz
fantazjowa
2064 3a41
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagrosz grosz
fantazjowa
Reposted frommayamar mayamar viagrosz grosz
fantazjowa
1888 cb72
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagrosz grosz
fantazjowa
3310 e7da
Reposted fromlittlefool littlefool

April 03 2015

fantazjowa
3252 d9a1
Reposted fromlittlefool littlefool vialetmego letmego
fantazjowa
- dlaczego to zrobiłeś? - są dwa powody: 1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes vialetmego letmego
fantazjowa
Proszę się nie wstydzić łez, płacz jest u kobiety tym, czym rosa u kwiatów, proszę pani.
— Mario Vargas Llosa "Pantaleon i wizytantki"
Reposted frommajkey majkey vialetmego letmego
4230 7a7c 500
Reposted fromangelicality angelicality vialetmego letmego
fantazjowa
2440 118e
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vialetmego letmego
fantazjowa
4932 21c9
4447 f513
Reposted fromkulamin kulamin viahey-jude hey-jude
fantazjowa
 Ja po prostu nie mam jakiejś takiej warstwy ochronnej i wszystko mnie dotyka bezpośrednio i bardzo boli właściwie.
— 7/05/2014r
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahey-jude hey-jude
fantazjowa
4986 2e77
Reposted fromplayinglove playinglove viahey-jude hey-jude
fantazjowa
fantazjowa
Najgroźniejszym wrogiem człowieka, jest jego układ nerwowy. 
— 1984
Reposted fromzoo zoo viahey-jude hey-jude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl